CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY




CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Výročné správy Centra MEMORY


Výročná správa za rok 2020 + Správa audítora CM 2020



Výročná správa za rok 2019 + Správa audítora CM 2019


Výročná správa 2018



Výročná správa za rok 2017 + Správa audítora CM 2017 + Účtovná závierka CM 2017



 



Výročná správa 2016


Výročná správa 2015


Výročná správa 2014


Výročná správa 2013 + Súvaha 2013 + Výkaz ziskov a strát 2013


Výročná správa 2012


Výročná správa 2011


Výročná správa 2010


Ostatné dokumenty:


Štatút neziskovej organizácie


Čerpanie 2% z prijatého podielu  zaplatenej dane z prííjmov v roku 2016 použitých v roku 2017.

 



  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY