CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Ambulancia klinického psychológa je zameraná na :
 

  • neuropsychologickú diagnostiku (pamäť, pozornosť, exekutívne funkcie, psychomotorické tempo, intelekt), diagnostiku osobnosti, posúdenie psychickej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo, posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe (SBS), posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti podľa požiadavky klienta, vyšetrenie pre sociálnu poisťovňu
  • psychologické poradenstvo
  • individuálna psychoterapia
  • nácvik relaxačných metód (autogénny tréning, Jacobsonova progresívna svalová relaxácia, dýchacie techniky)


  


V roku 2020 ukončila štúdium psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Výskumne sa počas štúdia zameriavala na prežívanie viny, hanby a sebasúcitu u rodičov detí s poruchou autistického spektra.  Popri škole pracovala tiež ako dobrovoľníčka v MŠ pre deti s poruchou autistického spektra a podieľala sa na organizácii rôznych konferencii s problematikou Autizmu. Absolvovala kurzy k testovým metódam MoCA a aktuálne je frekventantkou základného kurzu Arteterpie (Artefiletika). V roku 2020 začala pracovať na pozícii psychológa v ambulancii klinického psychológa Centra MEMORY. V ambulancii sa venuje predovšetkým neuropsychologickej diagnostike a skríningovým vyšetreniam.

Psychológiu som vyštudovala v  roku 2010 na FFUK v  Bratislave. Prvé praktické skúsenosti z   klinickej psychológie som získala už počas štúdia v  roku 2007 odbornou stážou v  Národnom ústave srdcových a  cievnych chorôb na oddelení zlyhávania a  transplantácii srdca.  V r. 2008-2010 som pracovala ako inštruktor teambuildingu pre spoločnosť Actionland. Po ukončení VŠ som nastúpila   ako psychologička na oddelenie Klinickej psychológie v  Nemocnici sv. Michala, kde som mala možnosť pod supervíziou a  vedením primárky PhDr. Evy Heftyovej, PhD. získať skúsenosti v  oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie, nácviku relaxačných techník, dopravnej psychológie, vyšetrení držiteľov zbrojného preukazu a psychickej spôsobilosti  pre výkon povolania.

     V  roku 2015 som ukončila špecializačné štúdium klinickej psychológie na SZU. V  rokoch 2015-16 som poskytovala psychologické poradenstvo a  psychodiagnostiku v  ambulancii klinického psychológa pre SPORTMED, s.r.o, kliniku zameranú na športovú medicínu.

     V  súčasnosti pracujem ako Garant ambulancie klinickej psychológie pre Centrum MEMORY n.o, kde sa špecializujem na komplexné neuropsychologické vyšetrenia kognitívnych funkcií. Pravidelne sa zúčastňujem na vzdelávacích a zážitkových seminároch, konferenciách. Mojou srdcovou témou je psychosomatická práca so stresom, traumou a  ich uzdravením, absolvovala som kurzy HRV biofeedbacku (2011), Autogénneho tréningu I,II. , základy hypnózy (2011-2013) pod vedením Doc. MUDr. Jozefa Hašta, PhD, dalšie kurzy v  oblasti psychotraumatológie a  krízovej intervencie v  rokoch 2014-2016. V  roku 2018 som absolvovala  8- týždňový klinicky overený program MBSR (Mindfulness based stress reduction) pre posilnenie zdravia, psychickej odolnosti a zvládanie stresu a emócií pomocou všímavosti  . V  roku 2019 som začala výcvik v  Sandplay terapii, a  v  súčasnosti sa zúčastňujem na kurzoch TRE intro (trauma releasing exercise)-metóda na uvoľnenie stresu, napätia a  traumy.


 

 

........................................................

Podporná terapia zameraná na:

  • ťažkosti vo zvládaní stresových situácií, prevencia Burnoutu
  • psychosomatické ťažkosti, úzkostné stavy
  • krízová intervencia (strata partnera, zamestnania, životných istôt, zmena zdravotného stavu, úmrtie partnera, alebo blízkeho človeka)
  • hľadanie zmyslu, naplnenia, alebo nového smeru v  živote
  • Poradenská činnosť a terapia v oblasti zdravého životného štýlu


Autogénny tréning je relaxačná metóda, ktorá pomáha na zníženie úzkosti, stresu, či pri ťažkostiach so zaspávaním. Postupným nácvikom svalového uvoľnenia dochádza i k psychickému uvoľneniu a tak získa klient nástroj, ktorý vie v prípade potreby kedykoľvek sám a rýchlo použiť.

  

 

Mgr. Martina Rijáková

garant ambulancie klinického psychológe

 

Cenník : kompletný cenník k nahliadnutiu v ambulancii lekára

Objednanie :  0948 599 865 alebo 02 - 62 41 41 43    E-mail: rijakova@centrummemory.sk

Objednaní budete na dohodnutý termín bez čakania. Prijímame nových pacientov.


Zmluvné poisťovne: Ambulancia klinického psychológa má  uzavretú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, s poisťovňou UNION a Dôvera. Pacienti bez výmenného lístku (odporučenie na vyšetrenie od odosielajúceho lekára) si cenu služieb v plnej výške hradia sami podľa platného cenníka.


  

ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK

8:00 - 12:00

12:30-16:30

UTOROK

8:00 - 12:00

12:30-16:30

STREDA

8:00 - 12:00

12:30-16:30

ŠTVRTOK

8:00 - 12:00

12:30-16:30

PIATOK

8:00 - 12:00

12:30-16:30

  

Mgr. Katarína Lohazerová

psychológ

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY