CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Tréning pamäti a iných poznávacích (kognitívnych) funkcií, inak nazývaný aj kognitívny tréning je  mentálne stimulujúcou aktivitou, ktorá umožňuje posilňovať naše poznávacie funkcie nad rámec bežných každodenných činností. Ide o špeciálne zacielené cvičenia a iné aktivity, ktoré podporujú udržiavanie alebo rozvoj pamäťových a iných kognitívnych funkcií (ako je pozornosť, myslenie alebo reč). 


Cieľ a zameranie: Aktivizácia kognitívnych schopností účastníka, individuálny prístup, cvičenia realizované podľa individuálnych schopností, stimulácia rôznych oblastí mozgu.


Čo získa účastník: Pravidelným mentálnym cvičením stimuluje svoje kognitívne schopnosti, čím ich pomáha zlepšiť, udržať alebo spomaliť ich zhoršovanie. Naučí sa nové metódy a techniky na tréning pamäti a starať sa o svoje poznávacie funkcie. Získa taktiež nové sociálne kontakty, čo môže pomôcť aj pri pocitoch osamelosti alebo depresie.


Ako funguje kognitívny tréning: Vzdelávanie a komplexné mentálne aktivity (ako je aj kognitívny tréning) pôsobia ochranne v zmysle oddialenia zhoršovania poznávacích funkcií v dôsledku starnutia alebo neurodegeneratívneho procesu. Túto funkciu plnia na základe vytvárania bohatej siete nervových buniek v mozgu a upevňovania spojení medzi neurónmi. Metódy kognitívneho tréningu podporujú tvorbu nových, najmä neobvyklých nervových spojení a značnú hustotu ich sietí. Cvičenia zapájajú do aktivít tie časti mozgu, ktoré pri bežných rutinných činnostiach nie sú využívané na požadovanej úrovni a udržiavajú celý mozog v stavoch vysokej výkonnosti.


Ako kognitívny tréning prebieha: Tréning pamäti v Centre Memory prebieha najčastejšie skupinovou formou. V jednej skupine je 8 – 12 účastníkov, ktorí sa stretávajú jedenkrát do týždňa na 90 minút a spoločne riešia úlohy, ktoré pripraví tréner. Za jedno stretnutie sa platí 3 €. V Centre Memory máme v súčasnosti niekoľko skupín kognitívneho tréningu, ako aj skupinu pre ľudí s problémami v reči vedenú logopédom a skupinu, ktorá využíva na aktivizáciu účastníkov tvorivú činnosť. Zaradenie do skupiny závisí od závažnosti problémov v poznávacích funkciách. V niektorých prípadoch je možný aj individuálny tréning.


Kognitívny tréning je určený pre:  


Tešia sa na vás naše trénerky pamäti: 


PaedDr. Mária Čunderlíková (liečebná pedagogička a trénerka pamäti)

Mgr. Frederika Belanová (andragogička a trénerka pamäti)

Mgr. Simona Krakovská (psychologička a trénerka pamäti)

Mgr. Alexandra Palkovič (andragogička a trénerka pamäti)

Mgr. Hana Zigmundová (liečebná pedagogička a trénerka pamäti)


Ako sa prihlásiť: Prvým krokom k zaradeniu do skupiny je prihlásenie sa na testovanie pamäti v Centre Memory (link). Na základe výsledku v krátkom teste budeme vedieť, do ktorej skupiny účastníka zaradiť, aby skupina vyhovovala jeho potrebám a bola preňho primerane stimulujúca.  Na testovanie pamäti sa môžete objednať na telefónnom čísle +421 2 62 41 41 43.


Trénovať sa dá aj doma: Centrum Memory vydalo niekoľko pracovných zošitov na trénovanie pamäti a iných kognitívnych funkcií, ktoré sa dajú objednať (link). Pracovné zošity sú ako pre ľudí v produktívnom veku a aktívnych seniorov, tak aj pre ľudí s problémami v oblasti poznávacích funkcií a ľudí s demenciou. 


Pre akékoľvek ďalšie informácie o tréningu pamäti volajte na telefónne číslo +421 911 946 719 alebo píšte na treningpamati@centrummemory.sk  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY