CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORYCENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Centrum MEMORY n.o. v  rokoch 2018-2021 realizuje projekt

 APVV-17-0536 „Sociálne reprezentácie demencie a  ich implikácia pre podporu kognitívneho zdravia na Slovensku“

akronym : SOREDHlavný riešiteľ projektu : Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

Spoluriešiteľská organizácia projektu : odborný tím za Centrum MEMORY n.o. v  zložení :

Mgr. Vlasta Paholikova, PhD.
PaedDr. Mária Čunderlíková

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Mgr. Sabine Gergely

Mgr. Viera Jurkovičová

Mgr. Simona Krakovská

Mgr. Hana Zigmundová

Mgr. Mária Wirth, PhD.


Demencia je v našej krajine diagnostikovaná neskoro, čo vedie k nemožnosti poskytnutia pomoci pacientom a ich rodinám. Príčinou môže byť to, že demencia sa spája so strachom, stigmou či dokonca metaforou "živej smrti". Cieľom projektu je skúmať sociálne reprezentácie spájajúce sa s demenciou u relevantných cieľových skupín a identifikovať tak bariéry vyhľadávania pomoci u ľudí so symptómami demencie. Porozumenie tomu, ako ľudia vnímajú problematiku kognitívneho zdravia a jeho protipól – demenciu – je dôležité pre zodpovedanie otázky týkajúcej sa ich následného správania pri vyhľadávaní pomoci.


Metodológia výskumu pokrýva široké spektrum kvalitatívnych metód skúmania sociálnych reprezentácií špecifických pre cieľové skupiny participantov – laickú verejnosť, zdravotníckych pracovníkov, ľudí s demenciou a ich príbuzných.


Cieľom výskumu je na základe získaných poznatkov navrhnúť model vyhľadávania pomoci a intervenciu v podobe osvetovej kampane, ktorá pomôže bojovať proti dehumanizácii, diskriminácii a stigmatizácii, ktorú ľudia s demenciou v našej spoločnosti každodenne zažívajú.


Tento projekt je podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a  vývoja na základe zmluvy č. APVV-17-0536.Viac informácií o projekte nájdete aj na :


http://vedanadosah.cvtisr.sk/co-vieme-o-demencii-aky-obraz-sme-si-o-nej-vytvorili-na-slovensku

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY