CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORYCENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


Centrum MEMORY n.o. v  roku 2019 realizuje projekt

 “Alzheimerfórum pre rodinných opatrovateľov“.


Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie laickej verejnosti pre osvojenie si vedomostí o  problematike demencie a  zručností potrebných pre poskytovanie starostlivosti členmi rodiny v  domácom prostredí.


Zámerom projektu je na základe potrieb verejnosti a  rodinných príslušníkov osôb s  demenciou vytvoriť sériu edukačných inštruktážnych videí, ktoré umožnia včas a  správne identifikovať prejavy demencie, osvojiť si odporúčané spôsoby zvládania špecifických problematických situácií, ktoré sa vyskytujú v  domácej starostlivosti a vyplývajú z  ochorenia demencie u  konkrétneho človeka a  využiť aktivity, ktorými je možné podporovať duševné zdravie človeka s  demenciou a  jeho blízkych.


Východiskom pre tvorbu videí je myšlienka poskytnúť individualizovanú, na potreby človeka s  demenciou zameranú odbornú pomoc, ktorá súčasne vie byť poskytovaná na diaľku, uplatniteľná v  domácom prostredí.


Tvorbe videí bude predchádzať rozsiahla celoslovenská kampaň, v  ktorej zrealizujeme intenzívne podporné skupiny pre rodinných príslušníkov. Ich súčasťou bude aj prieskum „Dobre vedieť o  demencii“, zameraný na identifikáciu najdôležitejších poznatkov o  demencii a  zachytenie tých situácií, ktoré samotní členovia rodín v  poskytovaní starostlivosti osobe s  demenciou vnímajú ako problematické z  hľadiska vlastných nedostatočných kompetencií na ich zvládanie.


Ďalším doplňujúcim zdrojom dát prieskumu bude aj bežná laická verejnosť, oslovená v  rámci celého Slovenska, ako aj odborníci spomedzi profesií neurológ, psychiater, všeobecný lekár, zdravotná sestra, klinický psychológ, sociálny pracovník, liečebný pedagóg.


Takto zozbierané podnety budú následne odborne spracované tímom do projektových edukačných materiálov kampane s  cieľom podporiť duševné zdravie v  oblasti prevencie rozvoja demencie. V  záverečnej fáze projektu bude zorganizovaná séria vzdelávacích stretnutí – workshopov pre rodiny, spolu s  prezentáciou vytvorených edukačných videí a  s  distribúciou edukačných materiálov. INŠTRUKTÁŽNE VIDEÁ


SPRÁVA O  REALIZÁCII PODUJATIA „ALZHEIMERFÓRUM PRE RODINNÝCH OPATROVATEĽOV“Realizované s  finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v  rámci dotácie podpora duševného zdravia v  Slovenskej republike pre rok 2018.
Bezplatné vzdelávanie rodínBRATISLAVAKOŠICEBANSKÁ BYSTRICAROŽŇAVA
BROŽURKA NA STIAHNUTIE
  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY