CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Ako poskytnúť 2%  Centru MEMORY n.o.


Údaje potrebné na poukázanie 2% našej organizácii


IČO:                         31821791

Právna forma:       Nezisková organizácia

Obchodné meno: Centrum  MEMORY n.o.

Sídlo:                      Mlynarovičova  2571/21, 851 03 Bratislava

POZOR ZMENA – IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava 

Ak ste firma (PRÁVNICKÁ OSOBA)


Vypočítajte si  vaše 1,0% (2%) z  dane príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v  prospech prijímateľa/prijímateľov. Minimálna suma je 8 EUR na jedného prijímateľa. Môžete tak urobiť len v  prípade, že ste v  roku v  minulom roku (zvyčajne do 31.03.) darovali financie akejkoľvek neziskovej organizácii vo výške minimálne 0,5 % z dane. Inak môže právnická osoba poukázať 1 % z  dane.


Priamo v Daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte vo Vyhlásení (IV. časť) údaje o  prijímateľovi a  sumu, ktorá zodpovedá podielu Vašej dane (suma musí byť minimálne 8 €). Túto sumu môžete rozdeliť v  prospech viacerých prijímateľov. V tom prípade vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.


Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov . Daňový úrad nám dá v  januári nasledovného roku zoznam darcov a  my sa vám tak budeme môcť poďakovať.


Riadne vyplnené a  podpísané daňové priznanie doručte do 31. 3. 2021 na daňový úrad miestne príslušný podľa Vášho sídla a  v  tomto termíne aj zaplaťte daň z  príjmov.


Adresu Vášho daňového úradu môžete nájsť tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnostNa stiahnutie :


            Daňové priznanie PO 2020


            Potvrdenie DPPO 2020


 


Ak ste FYZICKÁ OSOBA - ZAMESTNANEC, ktorej daňové priznanie podáva zamestnávateľ


Najneskôr do 15.02.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o  vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Potom ho požiadajte o  vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.


Na základe údajov v  Potvrdení vyplňte tlačivo Vyhlásenie o  poukázaní do výšky 2 % alebo 3 %* zaplatenej dane (z potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2%, resp. 3 %* z Vašej zaplatenej dane – musí to byť suma minimálne 3 €).


Pokiaľ nie sú na Vyhlásení predtlačené údaje o  prijímateľovi, vyplňte aj tie. Nezabudnite vyplniť  sumu, ktorú poukazujete.


Podpísané Vyhlásenie spolu s  Potvrdením o  zaplatení dane doručte do 30. 04. 2021 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.


Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v  prospech Nadácie MEMORY.


Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov ) meno, priezvisko a  trvalý pobyt) do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o  sebe vedieť a  my sa vám budeme môcť poďakovať. Daňový úrad nám tieto informácie poskytne v  januári nasledovného roku.* Pokiaľ ste fyzická osoba, ktorá v  roku 2020 odpracovala min. 40 hodín dobrovoľníckej práce (potvrdenie Vám vydá organizácia, pre ktorú ste ako dobrovoľník pracovali), môžete poukázať až 3 % svojich daní. Pri odosielaní tlačív na daňový úrad je nevyhnutné priložiť aj toto potvrdenie o  dobrovoľníckej práci.
Na stiahnutie :


            Vyhlásenie

 Ak ste  fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama


Z  údajov v  daňovom priznaní pre fyzické osoby si vypočítajte 2 %, resp. 3 %* z  celkovej dane z  príjmov – to je max. suma, ktorú môžete poukázať v  prospech Nadácie MEMORY (musí to byť suma minimálne 3 €).

Tlačivo daňového priznania už obsahuje Vyhlásenie o  poukázaní podielu zaplatenej dane.


Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie   fyzických osôb TYP A, Potvrdenie o  podaní daňového priznania), alebo ak máte príjmy podľa §5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o  dani z  príjmov v  znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Potvrdenie o  podaní daňového priznania).


Riadne vyplnené a  podpísané daňové priznanie doručte do 31. 03. 2021 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a  v  tomto termíne aj zaplaťte daň z  príjmov.


Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov ) meno, priezvisko a  trvalý pobyt) do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o  sebe vedieť a  my sa vám budeme môcť poďakovať. Daňový úrad nám tieto informácie poskytne v  januári nasledovného roku.


Daňový úrad po kontrole údajov a  splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v  prospech Nadácie MEMORY.


* Pokiaľ ste fyzická osoba, ktorá v  roku 2019 odpracovala min. 40 hodín dobrovoľníckej práce (potvrdenie Vám vydá organizácia, pre ktorú ste ako dobrovoľník pracovali), môžete poukázať až 3 % svojich daní. Pri odosielaní tlačív na daňový úrad je nevyhnutné priložiť aj toto potvrdenie o  dobrovoľníckej práci 

Na stiahnutie :


            Daňové priznanie FO typ A


            Potvrdenie FO typ A


            Daňové priznanie typ B


            Potvrdenie typ B

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY