CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
Demencia od A po Z - Odborná konferencia.

Článok od PaedDr. Márie Čunderlíkovej :

Dňa 27. apríla 2017 sa v Kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave uskutočnila odborná konferencia pod názvom „Demencia od A po Z“. Jej hlavnými organizátormi boli Centrum MEMORY n.o. a Slovenská lekárska komora, partnermi podujatia boli Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Nadácia Lekár a Lekár a.s. a Komora iných zdravotníckych pracovníkov.

Odborný program zaujal viaceré profesijné skupiny, ktorých sa problematika demencie týka. Na konferencii sa zúčastnilo 80 lekárov, 101 sestier a 20 iných zdravotníckych pracovníkov. Bohatá účasť svedčí o záujme odbornej verejnosti o tému, nakoľko stúpajúci počet pacientov s demenciou je na Slovensku vysoko aktuálny.

 
Úvodná prednáška MUDr. Petra Pekaroviča zo SLK „Postavenie všeobecného lekára v starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou demenciou“ nastolila základnú líniu odborného podujatia.Hlavným cieľom konferencie bolo poskytnúť všeobecným lekárom (ale aj iným zdravotníckym odborníkom) prehľad o najčastejších príčinách demencie, o ich rizikových faktoroch a upozorniť na liečiteľné príčiny demencie, správnu a včasnú diagnostiku v spolupráci s inými odborníkmi. Aj keď v súčasnosti neexistuje kauzálna liečba, sú známe možnosti symptomatickej liečby, ktorá ak je zahájená včas, dokáže spomaliť progresiu ochorenia. Z tohto dôvodu mali významné miesto na podujatí prezentácie skúsených psychiatrov Márie Královej a Matúša Martinku, ktorí prezentovali etiológiu a neurobiológiu, klinický obraz a priebeh, diferenciálnu diagnostiku a farmakologickú liečbu demencií.


Prezentácia MUDr. Královej bola na záver účastníkmi tiež vyhodnotená ako najprínosnejšia. Z pohľadu internistu a geriatra predstavila liečiteľné príčiny demencií MUDr. Tatiana Leitman a podporila myšlienku, že je nutné venovať pozornosť symptómom demencie aj ochoreniam, ktoré môžu viesť k demencii. Upozornila, že je to práve všeobecný lekár, ktorý je prvým kontaktom pre väčšinu pacientov a má možnosť zachytiť rizikové ochorenia vedúce k demencii resp. identifikovať včasné prejavy demencie .
Ku komplexnosti diagnostiky prispela MUDr. Karin Gmitterová s témou Prínos neurozobrazovacích metód v diagnostike demencií z pohľadu neurológa.


Terapeutické možnosti demencie sú v súčasnosti limitované, preto čoraz väčší význam majú psychologické a nefarmakologické prístupy a sociálna pomoc rodine. Tieto témy priniesli pracovníci Centra MEMORY, ktoré je prvým preventívnym, diagnostickým, špecializovaným a vzdelávacím centrom na Slovensku. Jeho odborní pracovníci majú už 16 ročné skúsenosti s kognitívnou aktivizáciou seniorov, poradenstvom pre domácich opatrovateľov aj ambulantnou sociálnou službou pre ľudí s Alzheimerovou chorobou. Na konferencii prezentovali možnosti psychologickej pomoci a nefarmakologických prístupov (expresívnych terapií, kognitívneho tréningu v štádiu miernej kognitívnej poruchy - MCI a v miernom štádiu demencie) psychologičky Mgr. Nováková a Mgr. Krakovská.


 
Spresnenie diagnózy DAT a FTLD (Demencie Alzheimerovho typu a Frontotemporálnej lobárnej degenerácie ) logopedickou diagnostikou u pacientov, u ktorých je demencia sprevádzaná poruchou reči prezentovala klinická logopedička Centra MEMORY Mgr. Júlia Hladká.
O svoje skúsenosti ambulantnej sestry v psychiatrickej ambulancii, prácu s rodinou s pacientom s demenciou a participáciu sestry na diagnostike sledovaním včasných prejavov u pacienta sa podelila vo veľmi zaujímavej prednáške Bc. Magdaléna Blahová.

 
Človek s demenciou je viac ako ktorýkoľvek pacient s iným ochorením odkázaný na rodinu, opatrovateľov, často vyžaduje dohľad nad svojím správaním. Z tohto dôvodu zaradili organizátori do programu príspevok riaditeľky odboru sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Michaely Šopovej. Účastníkov zaujali najmä možnosti sociálnej pomoci rodine a informácia o starostlivosti v špecializovaných zariadeniach sociálnych služieb, kde sa poskytuje starostlivosť klientom s demenciou.
Príspevky odborníkov boli účastníkmi pozorne sledované a diskutované hlavne všeobecnými lekármi.Aké závery vyplynuli z konferencie ?- Potreba vzdelávania všeobecných lekárov v problematike demencií v rámci predatestačného vzdelávania.

 
- Hypertenziu ako rizikový faktor demencie kontrolovať už v strednom veku.

 
- Identifikovať v praxi potenciálne zvratné demencie, ktoré sa objavujú pred 65-tym rokom života.


- Poruchy zmyslových funkcií pozitívne korelujú s poruchami kognitívnych funkcií, z tohto dôvodu je potrebné viac upozorňovať na tieto súvislosti.
- Lekári potrebujú informácie v oblasti sociálnej pomoci pacientom zo strany štátu.

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY