CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Ponúkame komplexnú logopedickú intervenciu narušenej komunikačnej schopnosti u detí a dospelých.


Okrem diagnostiky a terapie sa zameriavame aj na prevenciu narušenej komunikačnej schopnosti a to už od detského veku. Poskytujeme starostlivosť v oblasti oneskoreného a narušeného vývinu reči;  nesprávnej alebo chybnej výslovnosti, špecifických porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) a venujeme sa príprave detí na vstup do školy.


V súvislosti so zameraním Centra MEMORY sa zaoberáme neurogénnymi  poruchami komunikácie (afázia, dyzartria, apraxia reči, kognitívno-komunikačné poruchy), ktoré predstavujú rečové a jazykové deficity sprevádzajúce rôzne ochorenia nervového systému ako napr. cerebrovaskulárne ochorenia a demencie.


Okrem individuálnej formy terapie realizujeme aj skupinové tréningy zamerané na osvojenie si komunikačných stratégii. Poskytujeme konzultácie a poradenstvo pre interakciu s našimi klientmi. Spolupracujeme s inými odborníkmi (lekár, psychológ, liečebný pedagóg) v snahe poskytnúť komplexnejšiu starostlivosť a neustále sa snažíme o ďalšie vzdelávanie.

ORDINAČNÉ HODINY

V  logopedickej ambulancii sa riešia rôzne ťažkosti v  oblasti komunikačných schopností neinvazívnymi postupmi s  ohľadom na celkový obraz osobnosti. Tieto problémy majú určité spoločné charakteristiky. Ide o  úzke prepojenie s  poznávacími funkciami a  jadrom osobnosti jedinca a  následne o  elasticitu centrálnej nervovej sústavy. Jej prostredníctvom dokážeme kompenzovať,  nahrádzať a znovu oživovať narušené funkcie alebo stimulovať ich vývin. Zároveň je logopedická starostlivosť značne individualizovaná a  prispôsobená na potreby každého jednotlivca. Nakoľko reč je do značnej miery citlivá charakteristika osobnosti, je potrebné aj nadviazanie dobrého vzťahu medzi terapeutom a  pacientom. Ak si ľudsky nesadnú, výsledok terapie je otázny aj pri kvalitnej odbornosti logopéda.


Vo svojej logopedickej a špeciálnopedagogickej praxi som sa venoval rôznym typom rečových problémov od stimulácie vývinu reči, cez symptomatické poruchy reči pri iných ochoreniach a  postihnutiach až po rôzne typy problémov  pri práci s  textom. V  najväčšej miere som pracoval s  riešením problémov v  spojitosti s  vývinovými poruchami učenia – ťažkosťami v  hovorenej, písanej a  čítanej reči.


V  zavedenej logopedickej ambulancii Centra Memory n.o. sú vytvorené veľmi dobré predpoklady a príležitosti ako hľadať kvalitné riešenia problémov s  rečou v  spolupráci s  ďalšími odborníkmi a  v  rešpektujúcich a  akceptujúcich vzťahoch s  pacientmi a  ich príbuznými.                                                                           Mgr. Radovan Vachuna, logopéd


  

Mgr. Radovan Vachuna

logopéd

Je absolventom Pedagogickej fakulty UK Bratislava, odbor špeciálna pedagogika – učiteľstvo MVOS,logopédia,psychopédia,tyflopédia.

Cenník : kompletný cenník k nahliadnutiu v ambulancii

Objednanie :  0910 482 432 alebo 02 - 62 41 41 43    E-mail: vachuna@centrummemory.sk

Objednaní budete na dohodnutý termín bez čakania. Prijímame nových pacientov.


Zmluvné poisťovne:  Ambulancia nemá tohto času zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Cenu služieb si v plnej výške hradí pacient sám.

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

PONDELOK

08:00-16:30

UTOROK

08:00-18:00

STREDA

08:00-16:30

ŠTVRTOK

08:00-18:00


*obedňajšia prestávka 12:30-13:00

AKTUÁLNE PROJEKTY